9. AKTIVACE CENTRA VŮLE

01.04.2011 16:21

Centrem vůle je energetické centrum v solaru. Pokud bychom ho aktivizovali jen o 1% nad současný planetární průměr, disponovali bychom schopností v podstatě zhmotňovat svá přání. Bohužel toto centrum je v nás oslabováno hlavně výchovou v raném věku. Také je zatíženo a blokováno kódy ze spodních center, oslabující negativní energií z našich vlastních minulých životů (energoinformační proudění z 3. centra v břiše) a z životů našich předků (uložených ve vnitřních hladinách 2. centra v pánvi). Skrze oslabené centrum vůle "skrze nás" žijí programy minulosti, tzv. karma. Karma neexistuje, ani osud, přesto 99% lidí odžívá život podle karmického scénáře. Jde o to, že mají svá spodní centra naplněna programy a kódy, které vytvářejí velmi přesvědčivou iluzi karmy a osudu. Tyto kódy se uvolňují do páteřního kanálu, jsou distribuovány do našeho vědomí, našich buněk, našich životů... Pokud vyčistíme spodní centra, zbavíme se veškeré "lidské karmy". Jak správně uváděli staří jógíni, "karmu" lze spálit během minut... Ale k tomuto "spálení" potřebujeme obrovskou energii, kterou můžeme získat jen z vyššího zdroje. jde o energii vyšších světů, dimenzí bezmezné lásky a svobody. Zde energie vibruje dostatečně rychle, aby mohla posloužit danému účelu. Na tyto dimenze jsme napojeni skrze svá vyšší energetická centra - především ta od 7. centra (v temeni lebky) výš. Ale "filtrem" je také 4. (srdeční) centrum. Pokud není dostatečně aktivní, vyšší energie dolů prostě neproteče, neprojde... 4. centrum je centrem empatie, tedy schopnosti vcítit se do jiných bytostí. Jedině tato schopnost vede k prožitku, kterému říkáme láska. Průtočnost srdečního centra je tedy jakási "vesmírná pojistka" - bytost, která není ještě schopna soucitu, nemůže vědomě měnit hmotnou realitu, protože by své schopnosti - ke škodě jiných - nezvládla...
Během úplňkové meditace se dostáváme do přímého kontaktu s vyššími dimenzemi a máme dostatek čisté a rychle vibrující energie. Centrum v solaru můžeme velmi dobře očistit, odblokovat - a nadstandartně aktivizovat. Mnozí lidé se podvědomě bojí vzít na sebe odpovědnost za utváření reality a odmítají realizovat skrze sebe aspekt Tvůrce. Ale přitom jsou zároveň nespokojeni i s rolí karmické loutky. Čím více zaktivizujete solar, tím více v sobě posílíte aspekt Tvůrce. Čím jasněji solar září, tím snadněji a v kratším čase dosahujeme našich cílů. Čím silnější je toto centrum, tím snadněji dokážeme ve svém životě zhmotnit jakákoliv svá přání. Pomalu dospíváme do role Vědomých Tvůrců reality. Pokud chcete využít úplňkové meditace k posílení centra vůle, v jakékoli fázi meditace a libovolněkrát nadechujte pomalu, dlouze do solaru teplé, zlaté světlo. Na nádechu přitom můžete, aspoň ze začátku, v duchu vyslovovat mantru "DŽA- WA" (DŽA na nádechu a WA na výdechu). Tím toto centrum opravdu mocně posílíte. DŽA - WA (dříve se to psalo YAH - WA) je silná kódová mantra, která sloužila i k označení aspektu tvůrce a tvůrčí energie, projevující se na hmotné úrovni jako takové. V době Velkého Úpadku zdegenerovala tato mantra, sloužící k práci na sobě, ve jména různých "bohů", protože před Zapomenutím lidé žádné "bohy" nepotřebovali. Tak vznikl ŠIVA a v Egyptě YAHWA (Jahve). Později bylo toto mantrické slovo zcizeno černými židovskými mágy, kteří ve "starozákonních dobách" používali mocnou astrální larvu (Jehova) hlavně jako zbraň na vyhlazování "méněcenných" národů. Slovo YAH-WA se nikdy nevyslovovalo ve své písemné formě, ale vždy, i v egyptských dobách, jako DŽA - WA. Není náhoda, že YAH-WA (Jahve) byl sluneční bůh, vlastně šlo o označení slunce, jeho energie a inteligence. Solar je přímo spojen s jedinou a ústřední hvězdou naší soustavy, se Sluncem. V Africe dodnes mnohá etnika uctívají Sluneční božstvo DŽA.
Toto energetické centrum bylo velmi důležité i pro mnohé kultury Střední a Jižní Ameriky a také např. pro obyvatele Japonska. Je zajímavé, že vlivem morfogenetických polí, na která jsou naše spodní centra velmi silně napojena, mají i v současnosti potomci Inků v Peru nebo Japonci energeticky poněkud aktivnější solar. Solaru se říká v Japonsku HARA, v Peru CUZCO. Někdy v tomto označení splývá se solarem celé 3. centrum v břiše, protože solar je vlastně vibračně "nejvyšší" součástí energetického systému 3. centra. Všechny tyto kultury pracovaly velmi s energií Slunce, jejich zasvěcenci pumpovali tuto energii do solaru. Energie v solaru je velmi mocná a i když neaktivujeme dostatečně srdeční centrum, může její použití vést (vždy ale dočasně) k dosažení velkolepých cílů a záměrů. Může být i zneužita - starozákonní magie Židů, ovládnutí a kontrola prakticky celé Jižní Ameriky Inky atd... Asi nejdéle udržovaly právě vědění o tomto centru slovanské národy, jejichž jazyk (později jazyky) se nejvíce podobaly kosmickému mantrickému pra-jazyku z doby Bdění, sanskrtu. slovo živa označovalo posvátnou živou sílu, životní energii a také "pránu", kterou lze do solaru vdechovat a čerpat ze Slunce, ze stromů atd... České slovo život má velice silnou a vysokou vibraci a kdykoli je kdekoli vysloveno, čistí energeticky prostor a zvyšuje vibrace, jelikož je to vlastně MANTRA. V ruštině slovo "život" znamená přímo břicho. Dokonce ještě pravoslavní kněží a mniši (ruská a řecká archaická forma křesťanství, v podstatě kopírující obřady vykonávané ve starověkých chrámech ve Středomoří) pracovali ještě v 19. a 20. století např. na poloostrově Athos mocně s centrem v solaru a energií v břiše, této účinné meditační metodě se říkalo "zření Boha v břiše"! Bohužel spolu s formou křesťanství, šířenou Franky, došlo k likvidaci slovanského transcendentního vedení, které bylo obrovské a spolu s tím i k velkému psychofyzickému oslabení Slovanů jako takových. Všeobecně se dá říct, že pokud nějaký národ soustředí energii do solaru, získává nutně dominantní postavení. Ale pokud ho zneužije, je posléze "smeten" nějakým protivníkem, protože podobné přitahuje podobné a agresor přitahuje agresora (pokoření Egypta Římany, likvidace Inků Španěly, rozdrcení Japonska Američany atd...).
Být tvůrcem reality od nás vyžaduje přijmout odpovědnost za své rychle se materializující myšlenky i za veškeré sklony své mysli. Když máme aktivnější solar, naše myšlenky se i v lidské společnosti prosazují snadněji než myšlenky jiných lidí. A tím spíše si na ně musíme dát pozor... Během úplňkové meditace můžete aktivizovat centrum vůle více než snadno. Tedy nadechujte z "vyššího zdroje" zlaté, teplé světlo a vydechujte ho do solaru spolu s vnitřním vyslovováním mantry DŽA - WA. Snažte se naakumulovat v solaru co nejvíc zlaté světelné energie, až se solar začne do hloubky prohřívat a vibrovat. Velmi účinné je představit si v solaru energetickou pulsaci. Čím víc se centrum v solaru zahřeje a rozsvítí, tím lépe! Energie naakumulovaná v solaru může být tak koncentrována, že připomíná pocitově roztavené, žhavé zlato. Nebo si můžete představit, že máte v solaru malé, žhavé slunce. Během úplňkové meditace si můžete dokonce představit, že se vylaďujete na samo Slunce, je jedno, že je venku tma, v rozšířeném stavu vědomí uvidíte Slunce, jak se vznáší jako živá, vědomá koule ohně v černém kosmickém prostoru... Pak si můžete představit, jak ze slunečního povrchu vystřikuje vzhůru žhavé magma, možná to skutečně spatříte... Můžete si vizualizovat, že Vás pruh poloprůzračné magmatické energie spojuje jako kosmická "pupeční sňůra" se Sluncem a Vy skrze tuto šňůru čerpáte mocnou sluneční energii... Přímo ve Slunci žijí bytosti, jejichž těla jsou jemnohmotná, jsou to mocní správci určitých úrovní existence Sluneční soustavy. Možná se na ně naladíte. Mohou na sebe vzít podobu průzračně zlatých "solárních andělů". Pokud je zaregistrujete, požádejte je o pomoc a o zesílení celého procesu. Jinak Vám budou během provádění všech technik asistovat Bytosti Světla, které samozřejmě také můžete kdykoli požádat o jakoukoliv pomoc...